Greek

Γ. Κορακάκης, Ε.Α. Παυλάτου, Ι. Παλυβός, Ν. Σπυρέλλης

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (2007), 5-8 Μαρτίου, Ιωάννινα (ομιλία)

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας πολυμεσικής εφαρμογής, που αναφέρεται στο μάθημα της Χημείας και ειδικότερα στη θεματική ενότητα «Διαχωρισμός μιγμάτων», η οποία απευθύνεται σε μαθητές Β' Γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους μηχανισμούς μάθησης, τα υάρχοντα επιτυχή παιδαγωγικά μοντέλα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση των αντίστοιχων διδασκόμενων εννοιών. Επιδιώκει την δραστηριοποίηση του μαθητή και την διαρκή ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του. Περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: απόσταξη, κλασματική απόσταξη, απόχυση, φυγοκέντριση, διήθηση, εξάτμιση, χρωματογραφία χάρτου, κοσκίνισμα και μαγνητικός διαχωρισμός. Έχουν χρησιμοποιηθεί προγράμματα για την δημιουργία γραφικών, την επεξεργασία των κειμένων, την καταγραφή ήχων, την κατασκευή και την δημιουργία 3D animation και διαδραστικών 3D animation. Στο τέλος του λογισμικού υπάρχουν ερωτήσεις, βάσει των οποίων μπορεί να γίνει ο έλεγχος του μαθησιακού αποτελέσματος. Τέλος, έγινε εφαρμογή του πολυμεσικού υλικού στη διδακτική πράξη και προσδιορίστηκε ο βαθμός του ενδιαφέροντος που έδειξαν οι μαθητές σε σχέση με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Ξ. Βαμβακερός, Ε.Α. Παυλάτου, Ν. Σπυρέλλης

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (2007), 5-8 Μαρτίου, Ιωάννινα (ομιλία)

Πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια (2005-2006) έρευνα με σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των επιστημόνων Χημικών και Χημικών Μηχανικών για την διδασκαλία της Χημείας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην πλειοψηφία τους οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στην Εκπαίδευση και στην κοινωνία και μπορούν να έχουν διαμορφωμένη άποψη απέναντι στα προβλήματα, αλλά και να συμβάλουν και να επηρεάσουν τις τρέχουσες τάσεις και πολιτικές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται απόψεις για θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Χημείας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αφορούν προτάσεις οι οποίες συγκέντρωσαν μεγάλο βαθμό σύγκλισης, αλλά και στην διερεύνηση σημαντικών συσχετίσεων στις απόψεις των συμμετεχόντων.

Μ. Γιαλλούση, Β. Γιαλαμάς, Ε.Α. Παυλάτου, Ν. Σπυρέλλης

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (2007), 5-8 Μαρτίου, Ιωάννινα (ομιλία)

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις πεποιθήσεις των καθηγητών που δίδαξαν το μάθημα της Χημείας στην Α' τάξη Ενιαίου Λυκείου, σχετικά με το πλαίσιο εργασίας τους στην Αττική το 2003-2004. Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης υπήρξε Συστημική Θεωρία των Κινήτρων του Ford. Ο προσδιορισμός των πεποιθήσεων έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου για την κατασκευή του οποίου ελήφθησαν υπόψη κατάλληλα βιβλιογραφικά δεδομένα. Σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 60 καθηγητές πραγματοποιήθηκε Παραγοντική Επιβεβαιωτική Ανάλυση, καθώς και Ανάλυση Αξιοπιστίας. Στη συνέχεια, με την χρήση των ελέγχων t κατά ζεύγη και Wilcoxon Sign ελέχθηκε η διαφορά των πεποιθήσεων των καθηγητών για τις παραμέτρους που τους βοηθάνε να είναι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία του μαθήματος της χημείας και για την πιθανότητα να ισχύουν αυτές στο σχολείο τους. Οι καθηγητές πιστεύουν ότι οι 16 από τις 23 παραμέτρους που διερευνήθηκαν τους βοηθάνε να είναι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία του μαθήματος της χημείας, αλλά ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ισχύουν αυτές στο σχολείο τους.

Γ. Κορακάκης, Ε.Α. Παυλάτου, Ι. Παλυβός, Ν. Σπυρέλλης

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (2005), 5-8 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη (ομιλία)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, που αφορά στη διδακτική ενότητα με τίτλο: «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Χημείας Β' τάξης Γυμνασίου. Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατάλληλες προυποθέσεις, δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη οι μηχανισμοί μάθησης και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Βασική φροντίδα είναι η δραστηριοποίηση του μαθητή και η διαρκής ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του. Η παρούσα πολυμεσική εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενότητες: συσκευή απόσταξης, απόσταξη, κλασματική απόσταξη, απόχυση, φυγοκέντριση, διήθηση, εξάτμιση, χρωματογραφία χάρτου, κοσκίνισμα, μαγνητικός διαχωρισμός. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα προγράμματα για την δημιουργία γραφικών, για την επεξεργασία των κειμένων, για την καταγραφή ήχων, για την κατασκευή και δημιουργία 3D animation ως και διαδραστικών 3D animation. Επίσης στο τέλος του λογισμικού υπάρχουν ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Μ. Στρουμπούλη, Ε.Α. Παυλάτου

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (2005), 26-28 Μαΐου, Θεσσαλονίκη (ομιλία)

Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μήτρας νικελίου με νανοσωματίδια WC (μέσης διαμέτρου 200 nm) παρασκευάστηκαν από λουτρό τύπου Watts απουσία οργανικών προσθέτων, με εφαρμογή τόσο συνεχούς όσο και παλμικού ρεύματος σταθερής φοράς. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου σε διαφορετικές τιμές γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της καθόδου. Μελετήθηκε η επίδραση του επιβαλλόμενου τύπου ρεύματος και των παραμέτρων του παλμικού ρεύματος, της τιμής του pH του ηλεκτρολυτικού λουτρού, καθώς και των υδροδυναμικών συνθηκών, στη μορφολογία, στη δομή, στην σκληρότητα και στην τριβολογική συμπεριφορά των παραγόμενων σύνθετων επικαλύψεων Ni/νανο-WC. Σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος οι σύνθετες επικαλύψεις Ni/WC εμφανίζουν μεγάλο πορώδες και σημαντικό αριθμό ρωγμών που μειώνονται με αύξηση της τιμής pH του λουτρού και της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της καθόδου. Αντίθετα, η εφαρμογή και η κατάλληλη επιλογή παραμέτρων του παλμικού ρεύματος και της τιμής του pH του λουτρού, καθώς και οι έντονες υδροδυναμικές συνθήκες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή συμπαγών Ni/WC αποθεμάτων με υψηλό ποσοστό συναποτιθέμενων νανοσωματιδίων WC ομοιόμορφα διεσπαρμένων στη μεταλλική μήτρα νικελίου. Τα αποθέματα που παρασκευάστηκαν σε αυτές τις συνθήκες παρουσιάζουν ιδιαιτέρως υψηλές τιμές μικροσκληρότητας και αυξημένη αντίσταση στην τριβή σε σύγκριση με απλά αποθέματα Ni και σύνθετα Ni/SiC.

Γ. Κορακάκης, Ε.Α. Παυλάτου, Ι. Παλυβός, Ν. Σπυρέλλης

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (2005), 13-15 Μαΐου, Σύρος (ομιλία)

Η ένταξη διδακτικών ενοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου, οι οποίες αναφέρονται σε στοιχεία ατομικών τροχιακών, έκανε φανερή την ανάγκη της χρήσης πολυμέσων για την πληρέστερη παρουσίαση και κατανόησή τους. Στην εργασία αυτή η παρουσίαση της συγκεκριμένης ενότητας γίνεται με κατάλληλα τρισδιάστατα μοντέλα, στατικά και κινούμενα γραφικά, τα οποία κατασκευάστηκαν εξ' αρχής με την βοήθεια γνωστών προγραμμάτων-εργαλείων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα διευκολύνουν την διδασκαλία των ατομικών τροχιακών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα παρουσίασης, καθώς απαιτείται η εμφάνιση των τροχιακών στις τρεις διαστάσεις για την αποδοτικότερη διδασκαλία μιας πολύπλοκης και δυσνόητης διδακτικής ενότητας. Εκτός από την παρουσίαση και την αξιολόγηση, η εφαρμογή επιτρέπει την παρέμβαση του χρήστη, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα περιστροφής των τρισδιάστατων μοντέλων. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία λογισμικά πακέτα που αφορούν τον καθηγητή, τον μαθητή και την αξιολόγηση.

Μ. Στρουμπούλη, Ε.Α. Παυλάτου, Ν. Σπυρέλλης

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών (2004), 25-26 Νοεμβρίου, Αθήνα (ομιλία)

Μελετήθηκε η ηλεκτρολυτική συναπόθεση μικροσωματιδίων WC (μέσης διαμέτρου 0.2 μm) από λουτρό τύπου Watts απουσία οργανικών προσθέτων με εφαρμογή τόσο παλμικού όσο και συνεχούς ρεύματος σταθερής φοράς. Η παρασκευή των σύνθετων αποθεμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου σε διαφορετικές τιμές γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της καθόδου. Κατόπιν, μελετήθηκε η επίδραση του επιβαλλόμενου τύπου ρεύματος, της τιμής του pH, καθώς και των υδροδυναμικών συνθηκών στην συναπόθεση των σωματιδίων WC στη μεταλλική μήτρα νικελίου. Εξετάστηκε ο εκλεκτικός προσανατολισμός των κρυσταλλιτών νικελίου, η μορφολογία και το ποσοστό ενσωμάτωσης των σωματιδίων στην επιφάνεια και στην κάθετη τομή των σύνθετων αποθεμάτων. Παρατηρήθηκε ότι σε καθεστώς συνεχούς ρεύματος και σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής της καθόδου, τα αποθέματα είναι ιδιαίτερα πορώδη. Αντιθέτως, τα αποθέματα που παρασκευάστηκαν σε τιμές pH>4 και σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής της καθόδου με καθεστώς παλμικού ρεύματος είναι συμπαγή με υψηλά ποσοστά ενσωμάτωσης μικροσωματιδίων, τα οποία είναι ομοιόμορφα διεσπαρμένα στην μεταλλική μήτρα.

Α. Παπακανέλλου, Ι. Τζιγκουνάκης, Ν. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Μ. Μπουρουσιάν, Ι. Παλυβός, Β. Τόλιας, Ι. Σταυράκης, Ν. Καρατζούλης

2ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ-Συμπόσιο ΙΟSTE: «Διδακτική Φυσικών Επιστημών-Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα» (2004), 18-20 Μαρτίου, Καλαμάτα (ομιλία)

Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες ενισχύονται σημαντικά από την σύγχρονη τεχνολογία των δικτύων. Κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα-εργαλεία που αξιοποιούν τα πολυμέσα σε περιβάλλον δικτύου, όπως π.χ. το Macromedia Flash, βοηθούν με εντυπωσιακό τρόπο στην ανάπτυξη πολύ αποτελεσματικών διαδραστικών εφαρμογών μάθησης, οι οποίες μπορούν να συμπληρώσουν με ιδανικό τρόπο την εκαπιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία υποστηρικτικού λογισμικού για την διδασκαλία Χημείας Γυμνασίου, η ύλη της οποίας ορίζεται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ο σχεδιασμός του λογισμικού στηρίχτηκε σε κονστρουκτιβιστικές και κοινωνικοπολιτιμικές προσεγγίσεις και παρουσιάζει την ενότητα «Οξέα-Βάσεις-Άλατα», χρησιμοποιώντας για την υλοποίησής της σύγχρονη δικτυακή τεχνολογία.

Ε.Α. Παυλάτου, Ν. Σπυρέλλης, Ι. Τζιγκουνάκης, Ν. Καλογερόπουλος, Ι. Παλυβός

2ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ-Συμπόσιο ΙΟSTE: «Διδακτική Φυσικών Επιστημών-Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα» (2004), 18-20 Μαρτίου, Καλαμάτα (ομιλία)

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε λογισμικό κατάλληλο για περιβάλλον σχολικού ή πανεπιστημιακού ενδοδικτύου (intranet) που αναπτύχθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης των διδασκομένων ενός τυπικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών. Στην παρουσίαση αυτή περιλαμβάνεται παράδειγμα από την πιλοτική εφαρμογή του στο υποχρεωτικό μάθημα «Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» που διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν.

Γ. Κορακάκης, Ε.Α. Παυλάτου, Ι. Παλυβός, Ν. Σπυρέλλης

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση» (2004), 20-22 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη (ομιλία)

Η ένταξη διδακτικών ενοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου, οι οποίες αναφέρονται σε στοιχεία ατομικών και υβριδικών τροχιακών έκανε φανερή την ανάγκη της χρήσης πολυμέσων για την πληρέστερη παρουσίασή τους και την αποτελεσματικότερη κατανόησή τους. Στην εργασία αυτή η παρουσίαση των συγκεκριμένων ενοτήτων γίνεται με κατάλληλα τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία κατασκευάστηκαν εξ' αρχής με την βοήθεια γνωστών προγραμμάτων-εργαλείων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα καθιστούν πιο εύκολη την διδασκαλία των ατομικών τροχιακών, του υβριδισμού και των συναφών θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα παρουσίασης, καθώς απαιτείται η εμφάνιση των τροχιακών στις τρεις διαστάσεις για την αποδοτικότερη κατανόηση μιας πολύπλοκης και δυσνόητης ενότητας. Εκτός από την παρουσίαση, η εφαρμογή επιτρέπει την παρέμβαση του χρήστη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής, μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης των τρισδιάστατων μοντέλων. Το μενού της παρουσίασης περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: αρχείο (βοηθητικό εργαλείο), τροχιακά, θεωρία δεσμού-σθένους, υβριδισμός, ασκήσεις, βοήθεια, εκτύπωση. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τύπου σωστού-λάθους, καθώς και ασκήσεις συναρμολόγησης και δημιουργίας δυσδιάστατων και τρισδιάστατων μορίων και μοντέλων. Επιπλέον, παρέχεται και δυνατότητα εκτύπωσης επιλεγμένων σκηνών, καθώς και δημιουργίας διαφανειών. 

Π. Γύφτου, Μ. Στρουμπούλη, Ε.Α. Παυλάτου, Ν. Σπυρέλλης

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (2003), 29-31 Μαΐου, Πάτρα (ομιλία)

Η παρούσα εργασία αφορά την παρασκευή σύνθετων ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων Ni/SiC με χρήση παλμικού ρεύματος και την μελέτη της επίδρασης του μεγέθους των σωματιδίων SiC και των παραμέτρων του παλμικού ρεύματος στις τριβολογικές ιδιότητες των αποθεμάτων. Τα έως τώρα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο κατάλληλος συνδυασμός των παραμέτρων του παλμικού ρεύματος (συχνότητα παλμού, duty cycle) και η ενσωμάτωση σωματιδίων SiC στη μεταλλική μήτρα οδηγούν στην πραγωγή σύνθετων αποθεμάτων με σημαντικά βελτιωμένες τιμές του συντελεστή τριβής ολίσθησης και του συντελεστή όγκου φθοράς, έναντι των απλών αποθεμάτων Ni ή των σύνθετων αποθεμάτων που παρασκευάζονται σε καθεστώς συνεχούς ρεύματος.

Ε.Α. Παυλάτου, M. Wilson, P.A. Madden

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (1997), 29-31 Μαΐου, Πάτρα (ομιλία)

Η υπολογιστική μέθοδος Προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής εφαρμόστηκε σε τήγματα χλωριούχων αλάτων μετάλλων στοιχειομετρίας ΜCl2 (π.χ. ZnCl2) και ΜCl3 (π.χ. LaCl3) με σκοπό την μελέτη των δομικών και δυναμικών χαρακτηριστικών της υγρής κατάστασης. Η προσομοίωση των συστημάτων πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες θερμοκρασίας και πυκνότητας που αντιστοιχούν σε πειραματικά δεδομένα. Το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιόντων που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου Born-Mayer λαμβάνοντας υπόψη όμως και την πολωσιμότητα των ανιόντων (Πολώσιμο Ιοντικό Μοντέλο - Polarisable Ion Model). Η μικροδομή των υγρών μελετήθηκε μέσω υπολογισμού συναρτήσεων κατανομής των ιόντων και παρατηρήθηκε αρκετά καλή συμφωνία με πειραματικά δεδομένα περίθλασης νετρονίων και ακτίνων Χ, ενώ μακροσκοπικά η δομή χαρακτηρίζεται «τύπου δικτύου», όπως έχει προταθεί και από πειραματικά δεδομένα δονητικής φασματοσκοπίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις μιγμάτων των αλάτων ΜCl2 και ΜCl3 με αλκαλι-χλωρίδια (π.χ. LiCl, KCl, CsCl) σε διάφορες συγκεντρώσεις, όπου πιστωποιήθηκε η ύπαρξη ιοντικών μονάδων τετραεδρικής (ΜCl42-) και οκταεδρικής (MCl63-) συνδιάταξης για τα ΜCl2 και ΜCl3 μίγματα αντίστοιχα. Από τις προσομοιώσεις υπολογίστηκαν η πυκνότητα δονητικών καταστάσεων, τα φάσματα Raman και IR και συγκρίθηκαν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, όπου ήταν δυνατόν, με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Β.Γ. Δρακόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας (1995), 4-8 Ιανουαρίου, Αθήνα (πόστερ)

Τα τελευταία δέκα χρόνια το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων έχει επικεντρωθεί στην μελέτη απλών τηγμάτων αλογονιδίων των αλκαλίων. Μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα μοριακής προσομοίωσης έχουν προταθεί για την πρόβλεψη των φασμάτων σκέδασης φωτός (Raman) για τα τήγματα των NaCl, LiCl και LiF. Τα υπολογιζόμενα (προσομοιωμένα) φάσματα των NaCl και LiCl βρίσκονται σε αρκετά καλή συμφωνία με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος συστηματικής μελέτης σκέδασης φωτός από τήγματα αλογονιδίων των αλκαλίων και επιπλέον παρουσιάζεται η φασματοσκοπική μελέτη Raman του τήγματος LiF για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν πειραματικά δεδομένα λόγω εκτενών πειραματικών δυσκολιών.

Page 3 of 3

Please publish modules in offcanvas position.